Regulamin Strefy Saun

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY SAUN
 CZĘŚCI FUME STREFA SAUN I SPA

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze Strefy Saun i jego urządzeń, zaplecza technicznego i przyległego terenu.
 2. Zarządcą Fume Strefy Saun i Spa jest SND.WAW.PL Bogusław Kaca.
 3. Każda osoba korzystając ze Strefy Saun zobowiązana jest do zapoznania się przed wejściem na teren Strefy Saun i rozpoczęciem korzystania ze znajdujących się tam urządzeń z Regulaminem, zasadami korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Strefy Saun i ich przestrzegania. Niezapoznanie się z tymi postanowieniami, w tym zapisami Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Korzystanie ze Strefy Saun jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą wypraszane z terenu Fume Strefy Saun i Spa bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty.

§2

 1. Fume Strefa Saun i Spa składa się z 4 obszary:
  • Recepcja
  • Studio Stylizacji Paznokci
  • Strefa Masażu
  • Strefa Saun, w skład której wchodzą:
   • Przebieralnia,
   • Sauna Bursztynowa – sauna fińska,
   • Sauna Bałtycka – sauna parowa (sucha),
   • Sauna Jałowcowa – sauna infrared (sucha),
   • Prysznic wrażeń – Prysznic z biczami wodnymi,
   • Pokój Wypoczynku,
 2. W Strefie Saun obowiązuje zakaz noszenia okryć wierzchnich tj. kurtek, płaszczy itp. oraz nakaz zmiany obuwia.
 3. Strefa Saun jest czynny 6 dni w tygodniu w następujących godzinach:
  wtorek – czwartek 16:00 -23:00
  piątek – niedziela       16:00-23:00
 4. Ostatnie wejście do Strefy Saun przewidziany jest na 21:00.
 5. Personel Fume Strefa Saun i Spa zastrzegają sobie możliwość czasowego ograniczenia wstępu do Strefy Saun ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających, tj. 26 osób

§3

 1. Cennik usług dostępny jest w recepcji Fume Strefa Saun i Spa
  oraz na stronie www.fume.com.pl/cennik.
 2. Opłata za wstęp jest pobierana z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 3. Karnety na 5 lub 10 wejść można kupić w recepcji. Karnety ważne są przez 1 rok od daty zakupy. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez inne osoby. Jednorazowo może być wykorzystane jedno wejście.
 4. Voucher upominkowy można kupić w recepcji. Voucher ważny jest przez 1 rok od daty zakupy.
 5. Wejście w strefę saun oraz przydział szafek odbywa się, przy użyciu klucza, który gość otrzymuje w recepcji po wykupieniu usługi.
 6. W przypadku zgubienia klucza użytkownik jest zobowiązany uregulować należność w wysokości 20 złotych.

§4

 1. Ze Strefy Saun mogą korzystać wyłącznie zdrowe osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat. Wyjątkiem są Wydarzenia “Rodzinne Saunowanie”. Rodzice lub Opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za nieletnich.
 2. Osoby przewlekle chore przed skorzystaniem ze Strefy Saun powinny skonsultować się z lekarzem, gdyż ze Strefy Saun korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z saun.
 3. Z Strefy Saun nie jest wskazane korzystanie po obfitym posiłku oraz na czczo.
 4. Obsługą wszystkich urządzeń znajdujących się w Strefy Saun może zajmować się jedynie personel Strefy Saun. Należy się bezwzględnie stosować do ich informacji i poleceń oraz instrukcji użytkowania urządzeń.

§5

 1. Ze Strefy Saun nie mogą korzystać osoby zachowujące się agresywnie oraz osoby nietrzeźwe, jak również osoby, których zachowanie lub stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających w Strefie Saun.
 2. Ze Świata Saun nie powinny korzystać w szczególności osoby: 
  • pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków obniżających sprawność organizmu, lekarstw powodujących senność, ociężałość, wzrost lub spadek ciśnienia krwi,
  • z otwartymi ranami,
  • których stan higieny odbiega od ogólnych przyjętych norm,
  • z chorobami: serca, naczyń krwionośnych, układu nerwowego, tarczycy, grypą, gorączką, górnych drogi oddechowych (katar, kaszel itp.), nadciśnieniem, po udarze, ze stanami zapalnymi organów wewnętrznych, skóry (grzybica, egzema, liszaje, itp.), układu wydalania, gruźlicą, ostrymi stanami zawałowymi, objawami dekompresji, chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami (np.: epilepsja)
  • uczulone na środki dezynfekujące,
  • po przebytym udarze,
  • kobiety w ciąży albo w trakcie menstruacji,
  • mające trudności w oddychaniu,
  • zmęczone i w stanie ogólnego osłabienia.
 3. Wchodząc do Strefy Saun korzystający z niego potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z urządzeń Strefy Saun
 4. Fume Strefa Saun i Spa zastrzega możliwość niewpuszczenia na teren Strefy Saun osób wskazanych w pkt 1 i 2, jak również wyproszenia ich z terenu Strefy Saun.
 5. Fume Strefa Saun i Spa nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem ze Strefy Saun z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w tym skutki zdrowotne.
 6. Personelowi Fume Strefa Saun i Spa przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób wchodzących lub przebywających na terenie strefy saun. Odmowa poddania się testowi skutkować będzie wydaleniem ze Strefy Saun.
 7. Wszelkie skaleczenia, urazy, problemy ze zdrowiem, pogorszenie samopoczucia oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie personelowi Fume Strefa Saun i Spa.

§6 

 1. Strefa Saun to strefa ciszy. Osoby przebywające w Strefie Saun obowiązane są do zachowania się w sposób wyciszony, w szczególności zabronione są głośne rozmowy i inne zachowania, które mogą zakłócić spokój pozostającym osobom korzystającym ze Strefy Saun.
 2. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać zażenowanie u innych osób, a także czyny, które mogą zostać uznane za nieobyczajne bądź zakłócające porządek publiczny w rozumieniu przepisów Kodeksu Wykroczeń.
 3. Pobyt w Strefie Saun dozwolony jest wyłącznie dla osób zaopatrzonych w klapki oraz dwa ręczniki kąpielowe: jeden służący do wycierania oraz drugi do przykrycia leżaków i miejsc siedzących.
 4. Zabronione jest wchodzenie do saun w stroju kąpielowym lub bieliźnie oraz w klapkach.
 5. Ze względu na fakt, iż w Strefie Saun przebywa się bez bielizny lub strojów kąpielowych, osoby korzystające ze Strefy Saun powinny liczyć się z tym, że przebywają w nim osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Jednocześnie zabrania się poruszania w przestrzeni recepcji i Studia Stylizacji Paznokci bez uprzedniego okrycia ciała.
 6. Podczas siedzenia lub leżenia w saunach oraz na wszelkich leżankach i siedziskach należy podłożyć ręcznik pod całe ciało, w tym stopy.

§7

 1. Przed opuszczeniem przebieralni należy:
  • rozebrać się do naga – dopuszczalnymi okryciami są ręczniki i chusty hammam,
  • zdjąć wszelkie metalowe przedmioty, które mogą stać się przyczyną poparzenia ciała,
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe – w saunie nie można przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 2. Czas pobytu w saunie uzależniony jest indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny i nie powinien przekraczać 20 minut. Należy zaprzestać korzystania z sauny przy oznakach złego samopoczucia.
 3. Po wyjściu z łaźni należy schłodzić ciało letnią wodą (schładzanie rozpoczynamy od stóp w kierunku serca), a następnie odpocząć na leżaku i uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub herbatą.
 4. W trakcie oraz po zakończeniu przebywania w saunie nie jest wskazane podejmowanie wysiłku fizycznego. 

§8

 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Strefy Saun, zakazane jest stwarzanie przez użytkowników sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i higienie, a w szczególności:
  • wnoszenie oraz spożywanie artykułów żywnościowych i napojów, w tym napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  • wnoszenie i palenie tytoniu, papierosów oraz papierosów elektronicznych, 
  • wnoszenie i używanie wszelkiego sprzętu elektronicznego, w tym zwłaszcza aparatów fotograficznych, kamer  
  • wnoszenie opakowań szklanych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych,
  • wchodzenie w okryciu wierzchnim i butach,
  • wprowadzanie wózków dla dzieci,
  • wprowadzanie i przebywanie zwierząt, 
  • dotykanie elementów instalacji doprowadzającej ciepło,
  • kładzenie jakichkolwiek przedmiotów (np.: ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim.
  • korzystania, po wyjściu z sauny z kolejnych urządzeń i kabin Strefy saun bez uprzedniego umycia ciała pod prysznicem
 2. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych.

§9

 1. Osoby korzystające ze Strefa Saun ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedzialnego korzystania ze Strefy Saun oraz urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń.
 2. Fume Strefa Saun i Spa nie ponosi odpowiedzialności za:
  • pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach na garderobę,
  • rzeczy zagubione na terenie obiektu przedmioty oraz utracone na skutek kradzieży, jak również rzeczy zniszczone bądź uszkodzone przez osoby trzecie,
  • wypadki mające miejsce wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 3. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać Recepcji Fume Strefa Saun i Spa.
 4. W przypadku niestosowania się do poleceń personelu Fume Strefa Saun i Spa personel może wezwać do opuszczenia Fume Strefa Saun i Spa bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu. 

§10

 1. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: kontakt@fume.com.pl
 2. Szczegółowych informacji udziela recepcja.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Właściciel.

  Życzymy miłego relaksu w Fume Strefa Saun i Spa.