Polityka Prywatności

 1. Do wiadomości użytkownika

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych u Naszych Klientów, ale jeszcze większe zaangażowanie wykazujemy każdego dnia dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszych serwisów internetowych.

Z tego powodu, w niniejszym dokumencie przezujemy Państwu istotne informacje odpowiadające na pytania: kto, jakie, w jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe w prowadzonych serwisach internetowych.

 • Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SND.WAW.PL Bogusław Kaca
z siedzibą w Józefowie (05-420) przy ul. Wiślanej 19C.

Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

 • możesz zadzwonić: 509 77 44 44
 • napisać e-maila: kontakt@fume.com.pl
 • wysłać list na adres: ul. Wiślana 19C, 05-420 Józefów.
 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Wszystko zależy od Ciebie, ale w pewnych sytuacjach możemy przetwarzać:

Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, IP Użytkownika, lokalizację, rodzaj urządzenia, a oprócz tego treść pytania, informacji oraz udzielonej odpowiedzi w prowadzonej korespondencji e-mail, telefonicznej lub za pomocą komunikatora udostępnionego przez Operatora platformy społecznościowej.  Możemy również, w sytuacji przetwarzania danych na fanpage firmowym przetwarzać wizerunek oraz adres zamieszkania Użytkownika.  

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Użytkownika.

 • W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Strona www

Przetwarzamy przede wszystkim:

 • w celu prowadzenia statystyk odwiedzin Naszego serwisu, mogące dotyczyć takich informacji jak: czas spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia Korzystasz przeglądając Nasz serwis;
 • w celu kontaktu telefonicznego, przecież nie możemy tego wykluczyć, że Sami zadzwonicie na wskazany na stronie numer, gdzie Wasz numer zapisze się w Naszej książce telefonicznej;
 • w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z Naszego prawnego interesu.

Fanpage

Przetwarzamy przede wszystkim:

 • w celu marketingu własnych produktów i usług w szczególności umożliwienia użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych
  w szczególności o promocjach, usługach, konkursach prowadzonych przez Administratora,
 • statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na prowadzone za pośrednictwem „Platformy” akcje marketingowe np. analizowanie wejść, polubień, komentarzy, itp.,
 • w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z Naszego prawnego interesu.
 • Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

 1. Strona www
 2. Statystki (serwis):

Przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego?, ponieważ chcemy porównywać i obserwować rozwój Naszej strony.

 • Obrona i dochodzenie roszczeń:

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 1. Fanpage
 2. Marketing własnych produktów i usług:

Przez okres aktywności Użytkownika na fanpage lub do czasu zamknięcia fanpage.

 • Statystyki

Przez okres prowadzenia fanpage.

 • Obrona i dochodzenie roszczeń:

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Ważne – obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Naszych użytkowników.

 • Na jakich podstawach legalności przetwarzamy dane osobowe?

Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania.

 1. Zapytanie (formularz kontaktowy) – Twoja zgoda (przesyłając wiadomość wyrażasz zgodę) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Prośba o kontakt (formularz kontaktowy) – Twoja zgoda (przesyłając wiadomość wyrażasz zgodę) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Marketing własnych produktów i usług – Nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Statystki (serwis) – Nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący właściwego zarządzania serwisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Obrona i dochodzenie roszczeń – Nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący obrony lub dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) lub gdy do przetwarzania danych obligują Nas przepisy prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. W sytuacji, gdy nawiążemy relacje biznesowe – umowa, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 7. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.

 • Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszych serwisów, za wyjątkiem sytuacji,
w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością lub w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

Kiedy przekażemy dane osobowe?

Możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym imieniu.

Możemy, gdy w związku z prowadzoną działalnością udostępnienie danych wprost wynika
z przepisów prawa – udostępnienie danych osobowych w odpowiedzi na zapytania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, a także w celu działania zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa, poleceniami lub przepisami wydanymi przez organa wymiaru sprawiedliwości, a także przepisami wydanymi przez instytucje rządowe i zawodowe.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 • Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
 • do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić
  o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;
 • do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Aby je zrealizować prosimy Cię o wysłanie wniosku na adres e-mail kontakt@fume.com.pl z podaniem informacji z którego prawa chcesz skorzystać.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

 1. Informacje ogólne, ale może warto się zapoznać

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy Administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe w związku
z udostępnionymi serwisami internetowymi. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Obecnie, polityka prywatności dotyczy:

Strony: www.fume.com.pl

Fanpage: https://www.facebook.com/FumeStrefaSaunSPA

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych.
W szczególności:

 • stosujemy szyfrowanie SSL;
 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
  w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności;
 • a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
  z zakończeniem współpracy.

Czy chcemy przetwarzać wrażliwe dane Użytkowników?

Nie, nie chcemy, dlatego apelujemy do Naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu Swoich danych osobowych kierowali się rozwagą w szczególności, aby nigdy nie przekazywali danych wrażliwych np. stanu zdrowia.

Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie,
a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.